Privacy Beleid Logopediepraktijk CommuniKAtie

Home
Separator
Vragen?
Separator
Sitemap
Separator
A A A
Zoeken
Logopediepraktijk communiKAtie in Oosterhout is een praktijk voor logopedie.


TERUG NAAR HET OVERZICHT 

 

 

PRIVACY BELEID

Logopediepraktijk CommuniKAtie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Logopediepraktijk CommuniKAtie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Logopediepraktijk CommuniKAtie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door Logopediepraktijk CommuniKAtie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Logopedische therapiedoeleinden
Toelichting:
Tijdens een intake in de logopedie moet duidelijk worden waardoor een cliënt een probleem ervaart in zijn communicatie problemen op het gebied van stem, spraak, taal, stotteren, broddelen, dyspraxie, afasie en alle andere logopedische problemen. Dit zorgt dat er veel persoonlijke gegevens worden gevraagd m.b.t. gezondheid (levensloop met: allergieën, schisis, beroertes, psychologische zaken (ADHD e.a.) ziektes e.a.) die eventuele spanningen kunnen veroorzaken & het communicatieve probleem versterken. Eventuele opnames van spraak worden er tijdens de behandelingen logopedie met video of dictafoon gebruikt om of te kunnen meten of de logopedie zinvol is of deze opname dient bijv. als oefenmateriaal voor de cliënt thuis. Deze opname bespoedigd veelal de behandeling.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:
Naam/ Titels/ voorletters/ tussenvoegsel/ Adres/Postcode/Woonplaats/Land/ Telefoonnummer/ E-mailadres/ Website/ Geslacht/ Geboortedatum/Geboorteplaats/Overlijdensdatum/Burgerlijke staat.
Eventueel: LinkedIn/Facebook/Twitter/Gegevens zorgverleners van de persoon/Gegevens mbt ziektekosten verzekering.
Bijzondere persoonsgegevens:
Religieuze opvatting of overtuiging/ Gegevens over de gezondheid/ gegevens over de sexuele geaardheid/ eventuele strafrechtelijke gegevens of veroordelingen of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen/ salarisgegevens/ paspoort kopie, waarop pasfoto zichtbaar is/BSN nummer
Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen (artsen, zorgverleners, docenten, e.a.) verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Echter hiervoor zullen wij vooraf schriftelijk uw toestemming vragen.
Wij als Logopediepraktijk CommuniKAtie geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Logopediepraktijk CommuniKAtie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar ‘of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;
Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!
 
Contactgegevens
Logopediepraktijk CommuniKAtie
Wijde Omloop 84
4904 PR  Oosterhout
Logopediepraktijkcommunikatie@ziggo.nl

                     

 
 
 


 

MEER INFORMATIE

Thuis oefenen
Door thuis te oefenen en te herhalen zal het herstel sneller verlopen.

Download het gratis eBook
:
"SLISSEN en LISPELEN: Logopedie oefeningen die je thuis kunt doen."
 

   

 

 

 

 
 
KWALITEIT

Lid van de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie)
Ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedische beroepen. 
Lid van kwaliteitskring Breda (nr 246) 
 
logopedie praktijk oosterhout

ADRES & ROUTE
 
Logopediepraktijk CommuniKAtie
Karin Smeets - Gribnau

Wijde Omloop 84
4904 PR  Oosterhout
Nederland

Contact:    
 
Telefoon:
0162-741274   
         
 

 

 

Home     Sitemap     Disclaimer     Contact